Klauzula informacyjna RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MC Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, ul. Fabryczna 18, 41-400 Mysłowice zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod  nr KRS: 0000444076, NIP 2220895402, REGON 2431286830 (dalej jako „Administrator”)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Odwiedź nas pod adresem: ul. Fabryczna 18, 41-400 Mysłowice, zadzwoń pod nr tel.: 32 318 28 32 lub napisz e-mail:  info@mcservices.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, kontaktowaniem się przez Ciebie z nami za pomocą dostępnych kanałów (tel. email, formularz kontaktowy lub osobiści), bądź w sytuacji, gdy łączą nas stosunki prawne.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

podmioty, których dotyczy przetwarzanie

cel przetwarzania

rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

okres przetwarzania

osoby fizyczne – strony umów zawartych z Administratorem lub osoby reprezentujące podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę

zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

Dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: imienia, nazwiska, stanowiska; danych kontaktowych (nr telefonu, adresu dostawy, adresu zamieszkania) oraz w przypadku pełnomocników dane osobowe zawarte w treści pełnomocnictwa (np. numer dowodu osobistego, PESEL) a także dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON), dane związane z zakupionym towarem.

Dane związane z wykonaniem umowy do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy.  Dane zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej Administratora będzie przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych. 

ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

prowadzenie dokumentacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)

obsługa księgowa, finansowa i administracyjna umowy (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO)

określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym spółka zwiera umowę oraz zakresu umocowania,  

w celu zweryfikowania jakości świadczonych przez nas usług, jakości obsługi, Państwa zadowolenia, statystycznych jako naszego uzasadnianego interesu (art. 1 ust. 6 lit. f RODO);

kontaktu w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności na potrzeby ustalenia terminu dostawy i jej realizacji

Użytkownicy, korzystający z naszej strony internetowej (w tym usług i funkcjonalności w nim oferowanych)

udzielenie i wysłanie odpowiedzi na zadane przez Państwo pytanie, w tym również wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących naszych towarów i usług zgodnie z treścią zapytania; Informacje o celach i sposobach przetwarzania danych na stronie internetowej szczegółowo zostały opisane w naszej Polityce prywatności, z której dowiesz się jakie Twoje dane zbierane są przy korzystaniu ze strony internetowej.

zakres każdorazowo jest określony w odpowiednim formularzu związanym z korzystaniem z danej usługi lub funkcjonalności strony internetowej (art. 6 ust. 1 li. b lub f RODO) np. we formularzu kontaktowym bądź kontakcie z nami za pośrednictwem e-mail – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z prowadzonej korespondencji i świadczonych usług.

Osoby fizyczne korespondujące z nami, w tym za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej

prowadzenie korespondencji, w tym także elektronicznej, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 li. B lub f RODO)

dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne zawarte w treści korespondencji; zakres każdorazowo jest określony w prowadzonej z nami korespondencji i wynika z zakresu treści, jaki nam Państwo przekazujecie.

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z prowadzonej korespondencji i świadczonych usług.

Osoby, z którymi kontaktujemy się w celach marketingowych

w celu kierowania do Państwa komunikacji marketingowej (w sytuacji, gdy już jesteście naszym Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako nasz uzasadniony interes lub na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – gdy nie byliście wcześniej naszymi klientami i pierwszy raz nawiązujemy z Państwem relację)

Dane kontaktowe (nr telefonu i/lub adres e-mail) i identyfikacyjne (imię i nazwisko)

do czasu wycofania Państwa zgody lub złożenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w tym celu

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości prawidłowej realizacji łączących nas stosunków prawnych lub w ogóle brak możliwości ich zawarcia. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Tobie, w przypadkach określonych przez przepisy art. 15-22  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowaniadanych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięciadanych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczeniaprzetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesieniadanych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane będą przekazywane stronom trzecim, jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają lub w celu realizacji umowy. Przekazujemy dane następującym kategoriom odbiorców:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, odpowiedzialnym za obsługę nas oraz niejednokrotnie także Ciebie lub podmioty, które reprezentujesz w ramach łączących nas stosunków prawnych, księgowości oraz osobom zajmującym się w naszym imieniu marketingiem,
 • osobom trzecim świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym firmom marketingowym, dostawcom usług informatycznych, audytorom, księgowości, obsłudze prawnej, spółkom windykacyjnym i innym osobom w zakresie niezbędnym do celów wzajemnych umów zawieranych między nami a innymi podmiotami na rynku. 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione także w następujących przypadkach:

 • gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. urzędów skarbowych, innych urzędów;
 • operatorom  pocztowym, firmom kurierskim.

 Jeżeli korzystamy z podwykonawców w celu świadczenia naszych usług, podejmiemy odpowiednie prawne środki ostrożności, a także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami.